על כל מתאמן לחתום על הטופס לאחר שקרא והבין את הכתוב לפני תחילת פעילותו במועדון. מתאמנים צעירים (מתחת לגיל 18) יחתימו גם את הוריהם על הטופס.

אני מודע לכך שהאימונים הגופניים ב"אימונים בעמק" הינם אימונים אינטנסיביים ומאתגרים אשר מחייבים את המתאמנים למאמצים פיזיים ומנטליים. אני מתחייב למלא אחר הוראות הבטיחות והמשמעת ולוקח אחריות על בריאותי ועל בטיחותי. צוות המאמנים הינו מוסמך ומיומן באימוני כושר גופני אך אינו יכול להרגיש ולחוות את התחושות האישיות של המתאמנים ולכן אני לוקח אחריות מלאה על האופן שבו אני מבצע את האימון, על רמת האינטנסיביות האישית שלי ועל פציעות ותאונות שעלולות להיגרם לי או למתאמנים אחרים כתוצאה מחוסר זהירותי או חוסר תשומת ליבי להנחיות שניתנו ע"י הצוות.

צוות המאמנים מלווה ומדריך את המתאמנים בכל האימונים ועושה מאמצים רבים בכדי להביא לשיפור כושרם ובריאותם של המתאמנים ולכן באחריות המתאמנים לידע את הצוות בכל נתון אישי לגבי הבריאות הפיזית או הנפשית שעלול להיות רלבנטי מהעבר או מההווה כגון: תאונת דרכים, ניתוח, מחלה, מום, פציעה וכיו"ב. המידע האישי ישאר חסוי בידי הצוות וישמש אך ורק למטרת שמירה על בריאותו ובטיחותו של המתאמן. סמן במקום המתאים:

במהלך האימונים צוות המועדון מצלם את המתאמנים לצורכי שיווק ופרסום, מתאמן שאינו מעוניין להופיע בתמונות הפרסום מתבקש להודיע על כך למאמנים.

תשלומים
כתנאי להתחלת הפעילות ירכוש כל מתאמן מנוי דרך אתר האינטרנט בלבד על פי התמחור המופיע באתר-  www.crossfitafula.co.il

הקפאת מנוי

  • הקפאת המנוי תתאפשר אך ורק במצב שבו המתאמן הודיע מראש שאין באפשרותו להגיע לאימונים במהלך חודש שלם ובתנאי שהציג טופס או מסמך רשמי המאשר את סיבת ההיעדרות, כגון מילואים, טיסה לחו"ל וכו'. בכל מקרה לא תתאפשר הקפאת מנוי לפרק זמן העולה על חודש ימים.

ביטול מנוי

  • במידה ומתאמן מעוניין לבטל את המנוי לפני מועד הסיום, יבוצע חיוב חודשי נוסף לפני הביטול. לדוגמא: אם מתאמן רכש מנוי לשנה ולאחר 4 חודשים יהיה מעוניין לבטל, הביטול יבוצע לאחר 5 חודשי תשלום בסך הכל.

הצהרת בריאות

(האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק א': שאלון רפואי

אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון √ במשבצת המתאימה. כן-לא

חלק ב':הנחיות

  1. אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה- לצורך התחלת הפעילות הגופנית עלייך להמציא גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון כושר.
  2. אם ענית לא לכל השאלות שבחלק א' בטופס זה- מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה וחתום עליה.
  3. בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש לדווח על השינוי לצוות המאמנים ולהתייעץ עם רופא לגבי המשך הפעילות הגופנית.

חלק ג': הצהרה

אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל טופס ההרשמה ואת כל השאלון הרפואי ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.

 ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.